هیچ چیز در این جهان نفرت‌انگیزتر از سیستمی نیست که آدمی را دربند بدارد و دربند بخواهد و دردناک این است که در زمانه‌ی ما، هنوز عده‌ای به نام دین و به نام خدا، حرمت و عزت آدمی را می‌شکنند و او را از اساسی ترین حقوق حقّه خود، محروم می‌کنند